Select your language:

Wskazówki dotyczące ochrony danych i plików cookie

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) jest:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („My“)
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │Niemcy
E-mail: info@MercedesServiceCard.de

Chief Data Privacy Officer / Pełnomocnik ds. ochrony danych:

Daimler Truck AG
Konzerndatenschutzbeauftragte
HPC DTF2B │70745 Leinfelden-Echterdingen │ Niemcy
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler Truck:  

Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

(a) Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

(b) Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

(c) Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

(a) Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

(b) Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

4. Przekazywanie danych osobowych do wtyczek mediów społecznościowych

(a) Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. wtyczki serwisów społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter, integrujemy je w następujący sposób: Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

(b) Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych

(a) Cel przetwarzania
W ramach procesów rekrutacyjnych obejmujących zawarcie umowy o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z wymienionym celem.

Nie stosujemy automatycznych procesów podejmowania decyzji.

(b) Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

(c) Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez jednostki wewnętrzne (personel, kierownicy, zarząd). Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, poza usługodawcami w ramach realizacji umów.

Nie zamierzamy przekazywać ich państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

(d) Okres przechowywania
Dane są usuwane po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku zawarcia umowy o pracę lub w przypadku zainteresowania przedłużeniem terminu, poinformujemy Państwa oddzielnie o wykorzystaniu danych w ramach stosunku pracy lub uzyskamy Państwa zgodę na przedłużenie terminu.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

(a) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

(b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

(c) Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(d) Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, a także marketing w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych.

8. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. W ramach wykraczających poza ten czas zapisywanie ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to wymagane na mocy ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

(a) Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

(b) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

(c) Prawo do wyrażenia sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

(d) Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: info@mercedesservicecard.de.

(e) Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

10. Cookies

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie i ich funkcji:

Nazwa pliku cookie: msc_cookie_agreement
Opis: Ten plik cookie przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_de
Opis: Językowy plik cookie dla niemieckiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_en
Opis: Językowy plik cookie dla angielskiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_fr
Opis: Językowy plik cookie dla francuskiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_es
Opis: Językowy plik cookie dla hiszpańskiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_nl
Opis: Językowy plik cookie dla holenderskiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Typ pliku cookie: Typ 2
Nazwa pliku cookie: msc_language_it
Opis: Językowy plik cookie dla włoskiej wersji strony internetowej wraz z msc_cookie_agreement przechowuje zgodę na używanie strony internetowej z plikami cookie.

Mercedes ServiceCard używa wyłącznie niezbędnych technicznych plików cookie.

Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi w urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Identyfikowaniu podlega jedynie plik cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub gdy jest to absolutnie konieczne z przyczyn technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na stosowanie i zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym. Można przeglądać nasze strony również bez plików cookie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie. Istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookie na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować plików cookie* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili można skasować pliki cookie już zapisane na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Informacje o dezaktywacji Local Shared Objects

Brak zgody na korzystanie z plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Ogólnie, Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG dzieli pliki cookie na następujące kategorie:

Niezbędne pliki cookie (typ 1)
Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

Funkcjonalne pliki cookie (typ 2)
Te pliki cookie umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

Ofertowe pliki cookie (typ 3)
Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do potrzeb użytkowników i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych (typ 4)
Pliki cookie stosowane są przez podmioty zewnętrzne, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą wtyczek mediów społecznościowych. Informacje o sposobie stosowania wtyczek mediów społecznościowych zamieszczono w punkcie „Wtyczki mediów społecznościowych“ wskazówek o ochronie danych.


Stan: 2021